Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika"

 

30.03.2009 sõlmiti Kuressaares Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemate vahel koostööleping, milles väljendati ühiseid seisukohti ja kavatsusi koostada tuuleenergeetika teemaplaneeringud ja uurida tuuleenergeetika arendamise võimalusi Hiiu, Saare, Lääne ja Pärnu maakonnas. 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ näeb aastaks 2020 ette taastuvenergia osakaalu tõstmist 20 %ni ning senisest hajutatumat elektrienergia tootmist. Üks võimalusi selleks on tuuleenergeetika kasutuselevõtt.

Tuuleenergeetika aitaks suurendada saare energeetilist sõltumatust ja varustuskindlust, kaasajastada elektrivõrke, looks paremad väljavaated ringtoitekaabli ehitamiseks, samuti aitaks see suurendada ettevõtete konkurentsivõimet ja luua uusi töökohti. Tuuleenergeetika aitaks parandada elamisvõimalusi saarel. 

Teemaplaneeringu ülesandeks oli välja selgitada: tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted; maa-alad Hiiu maakonnas, kus oleks elektrituulikuid võimalik püstitada (arenduspiirkonnad ja arendusalad); elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad; planeeringu elluviimise võimalused, sh ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule  kogukonnale.

Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Hiiumaal. Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja elektrituulikute arenduspiirkonnad, kuhu pärast edasiste täpsemate planeeringute realiseerumist on võimalik elektrituulikuid püstitada. Võimalike arenduspiirkondadena selgitati Hiiumaal välja 2 ala (1357 ha, ca 1% maakonna pindalast), mis paiknevad Käina vallas. 

Teemaplaneeringust tuleb lähtuda juhul, kui soovitakse püstitada ühte elektrituulikut või rajada mitmest elektrituulikust koosnevat tuuleparki, kus kasutatakse horisontaalse võlliga elektrituulikuid, mille minimaalne nominaalvõimusus on 200 kW (ühe elektrituuliku kohta). Ühe elektrituuliku emiteeritav müratase ei tohi olla tugevam kui 110 db. Teemaplaneering ei näe ette elektrituulikute (sh üksiktuulikute) rajamist väljaspool arenduspiirkondi.

Planeeringus esitatud põhimõtteid peab aluseks võtma nii üksiku elektrituuliku kui ka tuuleparkide rajamisel.

Informatsioon on saadaval ka planeeringuportaalis http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/

Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika" kehtestati Hiiu maavanema 14.08.2015 korraldusega nr 1-1/2015/140

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Planeeringukaart"

Joonis 2 "Tsoneeringukaart"

 

Lisa. Olemasoleva olukorra analüüs, planeeringulahenduse kujunemine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa. Avalikustamise materjalid

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

 

Uuringud ja analüüsid:

Kohalik hüvang tuuleparkide rajamisel

Analüüs linnustiku osas