Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"

 

Lääne maavanem kehtestas 31.12.2013 korraldusega nr 243 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuulenergeetika". Teemaplaneeringuga on määratud tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Planeeringulahendus valmis avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Teemaplaneeringu alaks on kogu Lääne maakonna maismaa territoorium, merealasid planeeringus ei käsitleta. Läänemaale on planeeritud 3 elektrituulikute arenduspiirkonda Lihula ja Nõva vallas kogupindalaga 377 ha. Teemaplaneering on aluseks  kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu,  üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamisele, millega määratakse täpsemalt kindlaks tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Planeeringukaart"

Joonis 2 "Tsoneeringukaart"

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa. Olemasoleva olukorra analüüs, planeeringulahenduse kujunemine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Ülevaade planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

 

Uuringud ja analüüsid:

Analüüs linnustiku osas

Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähiala elanikele