Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

Teemaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on luua Raplamaal alus väärtuslike looduslike, poollooduslike ja kultuurmaastike säilimiseks ning vajadusel korrastamiseks, luua eeldusi kogu maakonna tasakaalustatud, jätkusuutlikuks ja säästvaks arenguks.

Planeeringu koostamise käigus tegeleti põhjalikumalt kahe olulise alateemaga – maakonna roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud. Nimetatud teemakäsitlustele rajanesid suuresti ka lõppsüntees ja järeldused. Lisaks võeti arvesse arenguvajadusi ja –surveid maakonnas.

Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestati Rapla maavanema 05.02.2003 korraldusega nr 56.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri 

Seletuskirja lisa 1

Seletuskirja lisa 2

Seletuskirja lisa 3

Joonis "Koondkaart"

Joonis "Rohevõrgustik"

Joonis "Väärtuslikud maastikud"