Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed"

 

Harju maavanem kehtestas 24.04.2012 korraldusega nr 697-k Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed". Teemaplaneeringu kiitis eelnevalt heaks regionaalminister.

Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna kergliiklusteede paiknemist ning tehakse ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks. Planeeringu elluviimisega parandatakse juurdepääsetavust teenustele, tõstetakse liiklusohutust ja üldist turvalistust. Väheneb vajadus auto kasutamiseks lühemate vahemaade läbimiseks. 

Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel on lisaks kohalike omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis on antud teemaplaneering üheks võimalikuks aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel. Teemaplaneeringu koostamist kaasrahastati Interreg IV Läänemere programmi projekti BalticClimate raames.

Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat maakonnaplaneeringut.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Harjumaa kergliiklusteed"

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2 Mõju Natura 2000 võrgustikule. Analüüsimaterjalid - joonised ja tabelid

Aruande lisa 3 Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele: püsielupaigad, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid, kaitsealad, kaitstavad looduse üksikobjektid. Analüüsimaterjalid - joonised ja tabelid

Aruande lisa 4 Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele. Hoiualad ja kaitsealused liigid. Analüüsimaterjalid – joonised ja tabelid

Kooskõlastuste koondtabel