Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

Käesolevas teemaplaneeringus on analüüsitud looduslike, maastikuliste jm väärtuste ruumilist paiknemist ja omavahelisi suhteid ning kavandatud meetmeid nende säilitamiseks. 

Pärast Harju maavanema 11.02.2003 korraldusega nr 356-k kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestamist on täpsustatud rohelise võrgustiku alade paigutust hiljem kehtestatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. 

Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Roheline võrgustik"

Joonis "Väärtuslikud maastikud"

Rohelise võrgustiku kihid (MapInfo)

Väärtuslike maastike kihid (MapInfo)

Lisa Harjumaa kaitstavad looduse üksikobjektid ja kaitsevööndid