Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika"

 

Saare maavanema 20.12.2013 korraldusega nr 1-1/2013/530 on kehtestatud Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering. Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil  tuuleenergeetika  arendamise  võimalusi  Lääne-Eestis. Selleks viidi neljas maakonnas - Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu - läbi samaaegne planeeringuprotsess. Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa-alad - elektrituulikute  arenduspiirkonnad  ja arendusalad,  kuhu  edasiste  täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine.  Planeering  annab  kogu  maakonna  territooriumi  ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks. Planeeringuga on kokku  lepitud  tuuleenergeetika  ruumilise  arengu  põhimõtted.

Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni-mehhanismidest kohalikule kogukonnale. Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse § 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide asukohtadega. Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 198 "Olulise  ruumilise mõjuga objektide nimekiri" kohaselt  loetakse olulise ruumise mõjuga objektiks rohkem kui 5 tuulikuga tuuleelektrijaam  koguvõimsusega üle 7,5 MW. Vastavalt planeerimisseaduse § 7 lg 2 p 1 täpsustab  ja  täiendab  teemaplaneering  kehtivat  Saare maakonnaplaneeringut.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Planeeringukaart

Tsoneeringukaart

Olemasoleva olukorra analüüs. Planeeringulahenduse kujunemine. KSH analüüs.