Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

Planeeringu põhieesmärk on ruumilise analüüsi ja kavandamise tulemusena teha ettepanekuid sotsiaalse infrastruktuuri teenuste ruumilise paigutuse ja kättesaadavuse osas. Sotsiaalse infrastruktuuri teenuste hea kättesaadavus on maa-asustuse tasakaalustatud arengu aluseks. Teenuste kättesaadavuse halvenemise oht on kõige suurem nn  ääremaadel,  nende tagamisel aga on oluline roll avalikul transpordil.

Teemaplaneeringus analüüsitakse põhiliselt igapäevaste teenuste kättesaadavust ning kavandatakse meetmed nende edasise kättesaadavuse tagamiseks, tehakse ettepanekud nende kättesaadavust tagava transpordisüsteemi  korrastamiseks.


Planeering on kehtestatud maavanema 02.03.2010 korraldusega  nr 127.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Kaart