Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Teemaplaneeringu eesmärk on määratleda väärtuslikud kultuurmaastikud ja põllud ning roheline võrgustik Saare maakonnas ning tulenevalt nende säilitamise vajadusest seada tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks. Arvestades maakonna saarelisust on käesolevas planeeringus eraldi käsitletud ranna-ala, mis kujutab endast nii maastikulist väärtust, olulist rohelise võrgustiku koridori kui ka avaliku huvi objekti. Samuti on määratud maakonna puhkealad ja olulised turismi sihtkohad.

Teemaplaneering täpsustab Saare maakonnaplaneeringut (kehtestatud 25.05.1999) järgmiste Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 2004, 38, 258; 2004, 84, 572; 2005, 15, 87; 2005, 22, 150 ; 2006, 14, 111) paragrahv 7 punkt 3 tulenevate eesmärkide osas:

1) maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine;

2) riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine;

3) säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine planeeringu koostamisel;

4) asustuse arengu suunamine;

5) loodusvarade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine;

6) maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste määratlemine;

7) kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral ettepanekute tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi lõpetamiseks;

8) puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine.

 

Planeering on kehtestatud maavanema 28.04.2008. a korraldusega nr 474.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Teemakaart