Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine"

Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" on kehtestatud Pärnu maavanem 15.07.2016  korraldusega nr 1-1/16/736.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Põhijoonis

Joonis 2. Planeeringu lahendus Koonga vallas

Joonis 3. Planeeringu lahendus Audru vallas

Joonis 4. Planeeringu lahendus Sauga vallas

KSH aruanne

 

Planeeringu lisad:

Lisa 1. Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin, eksperthinnang 

Lisa 3. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 4. Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes. Lõiked.

 

Planeeringu kooskõlastused:

Täiendavate  kooskõlastuste määramine teemaplaneeringule

Täiendavate  kooskõlastuste määramine teemaplaneeringule tabel