Pärnu maakonnaplaneeringu  teemaplaneering "Tuuleenergeetika"

Pärnu maavanema 21.11.2013 korraldusega nr 646 on kehtestatud Pärnumaa maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Sobivad alad selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Pärnumaale on kavandatud 15 elektrituulikute arenduspiirkonda Audru, Halinga, Saarde, Sauga, Tori, Varbla ja Vändra valdades kogupindalaga ca 4850 ha. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering on aluseks  kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu,  üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamisel, millega määratakse täpsemalt kindlaks tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest kaardist: planeeringukaardist ja tsoneeringukaardist mõõtkavas 1:125 000. 

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Planeeringukaart

Joonis 2. Tsoneeringukaart

KSH aruanne