Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Kehtestatud Pärnu maavanema 20.05.2003 korraldusega nr 80. 

 

Planeeringu materjalid:

Asustust ja maakasutus suunavad keskkonnatingimused

Roheline võrgustik

Pärnumaa väärtuslikud maastikud

Joonis: Väärtuslikud maastikud, legend

Joonis: Roheline võrgustik, legend

Joonis: Koondjoonis, legend