Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" on kehtestatud Lääne maavanema 05.12.2005 korraldusega nr 188

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Koondkaart"

Joonis "Roheline võrgustik"