Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Eesti Vabariigi Valitsuse 1999. aasta korraldusega nr 763-k algatati maakonna teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused".
Maakonnaplaneeringu kaheks olulisemaks alateemaks on "Roheline võrgustik" ja "Väärtuslikud maastikud". Nimetatud alateemad on ka teemaplaneeringu lõppsünteesi põhilisteks lähtedokumentideks.
Maastikuliste väärtuste väljaselgitamine maakonnas on ka üks 1999. aastal kehtestatud Viljandi maakonnaplaneeringust tulenevaid ülesandeid.
Teemaplaneeringu olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele vajalikud kasutustingimused, mis peaksid tagama tasakaalustatud arengu maakonnas.
Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele.

Väärtuslike maastike määratlemisele maakonna tasandil peaks järgnema maastikuhoolduskavade koostamine, mille põhjal kavandatakse hoolduseks vajalikke meetmeid.

Kolmele väärtusliku maastiku alale on pilootprojektina koostatud maastikuhoolduskavad: Tänassilma jõe org, Õisu-Kaarli-Ülemõisa maastik ja Sinialliku järve ümbrus.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 30.12.05 nr 1300.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Rohelise võrgustiku kaart

Väärtuslike maastike kaart

Koondkaart

 

Seotud materjalid:

Rohelise võrgustiku seletuskiri

Väärtuslike maastike metoodika ja määratlemine

Väärtuslike maastike register

Õisu hoolduskava

Õisu hoolduskava kaart

Sinialliku hoolduskava

Tänassilma hoolduskava