Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Soomaa piirkonna teemaplaneering"

 

Soomaa piirkonna teemaplaneering algatati Viljandi maavanema 02.02.2012 korraldusega nr 1-1/2012/35, teemaplaneering koostatakse kehtiva Viljandi maakonnaplaneeringu täpsustamiseks, piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks ja vastuolude lahendamiseks ning ettepanekute tegemiseks kaitseala kasutamistingimuste täpsustamiseks. Ruumilist arengut ja prioriteete kavandatakse aastani 2030. Teemaplaneeringu konkreetsemateks eesmärkideks on ruumilise arengu ja prioriteetide määramine, maa- ja veealade kasutamistingimiste määratlemine rahvuspargis, olulisemate sotsiaalsete ja tehnilise taristu objektide asukoha määramine, majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduste suurendamine, asustus- ja traditsioonilise elulaadi hoidmine, loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine ning turismi järjepidevuse hoidmine.

Viljandi maavanem võttis planeeringu vastu 07.06.2017 korraldusega nr 1-1/17/211. Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.06-02.08.2017. Avalikud arutelud toimusid 28.08.2017 Viljandi Maavalitsuses, 29.08.2017 Pärnu Maavalitsuses ja 30.08.2017 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal. 

Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta Viljandimaal kirjalikke ettepanekuid kaks isikut. Ettepanekud puudutasid seletuskirja ja jooniste täpsustamist: maavarad, maanteede, seisukord, administratiivsed küsimused, selgitused planeeringuala ja selle tsoneeringu kohta.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Põhijoonis

Joonis 2. Turism

 

Planeeringu lisad:

Lisa 1. Tegevuskava

Lisa 2. KSH eelhinnang

Lisa 3. Soomaa rahvastik

Lisa 4. Soomaa Rahvuspargi kohalike elanike seas läbiviidud küsitlus rahulolu ja esmaste teenuste kättesaadavusest Soomaa piirkonnas (kokkuvõte)

Lisa 5. Teemaplaneeringu kooskõlastused