Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

Jõgeva maavanem algatas 16. novembril 2000 korraldusega nr 200 Jõgeva maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". Planeeringu eesmärkideks on kultuurilis-ajalooliselt, esteetiliselt ja looduslikult väärtuslike maastike väljaselgitamine, kaardistamine ja hindamine ja loodus- ja keskkonnakaitselisest, ökoloogilisest ja sotsiaalsest aspektist põhjendatud ruumilise struktuuri kujundamine.

Saadud tulemused on aluseks maakasutuse- ja ehitustingimuste määratlemisel kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning väärtuslike maastike ja tähtsate looduslike alade hoolduseks ja hoiuks eraldatavate riiklike investeeringute suunamisel.

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestati Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Koondkaart"