Valga maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Planeeringu olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduse analüüsile, seatakse aladele vajalikud kasutustingimused, mis tagavad maakonna säästva arengu.
Dokumendi kaheks olulisemaks alateemaks on "Roheline võrgustik" ja „Väärtuslikud maastikud". Nimetatud alateemad olid lõppsünteesi põhilisteks lähtedokumentideks. Samuti hõlmab planeeringu lõppsüntees ka teisi tegureid ja valdkondi, mida on oluline arvestada asustuse ja maakasutuse suunamisel.
Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 28.03.2003 nr 269.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Koonkaart

Roheline võrgustik

Väärtuslikud maastikud