Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Teemaplaneeringu eesmärgiks on kindlaks määrata ja edasi arendada loodus- ja keskkonnakorralduslikult põhjendatumat ruumistruktuuri. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seati aladele vajalikud kasutustingimused, miks peavad tagama säästva ja tasakaalustatud arengu maakonnas.

Võru maavanema korraldusega 01.10.2001.a nr 1-15/216 algatati teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". 

Koostatud teemaplaneering on aluseks konkreetsete üld- ja detailplaneeringute, mastikuhoolduskavade, valgalade veemajanduskavade, metsamajandus-, maakorraldus- ja kaitsekorralduskavade koostamisel. Teemaplaneering teeb ettepaneku nimetada teatud maastikke Võru maakonna riiklike tähtsusega maastikeks.

Kehtestatud maavanema korraldusega 02.12.2005.a nr 1.1-1/196.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Kaarti 1. Koondkaart

Kaart 2. Väärtuslikud maastikud 

Kaart 3. Roheline võrgustik