Harju maakonnaplaneering 2030+

 

Järelevalve teostamiseks esitatud dokumendid

Vabariigi Valitsus algatas oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõikides maakondades maakonnaplaneeringu koostamise. Tulenevalt PlanS § 7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Juhtudel, kui üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta maakonnaplaneeringus sätestatut, on maakonnaplaneering ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonist ja arengusuundadest, planeerimisseaduses toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas Harju maavanem oma 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 2 on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik ning hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamist korraldas Harju Maavalitsus. Planeeringualaks on kogu Harju maakonna territoorium. Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko. 

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Asustuse suunamine"

Joonis 2 "Tehnilised võrgustikud"

Joonis 3 "Ruumilised väärtused"

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 2. Harju maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3. Ruumilise arengu analüüs

Lisa 4. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Lisa 5. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed"

Lisa 6. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0"

Lisa 7. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine"

Lisa 8. Muudatused elektrivõrgus vastavalt Elektrilevi OÜ ja Elering AS tegevuskavadele

Lisa 9. Harju maakonnaplaneering 2030+ elluviimise tegevuskava

 

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldus

Vastuvõtmise korraldus