Harju maakonnaplaneering I etapp (1999)

Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks oli planeerimis- ja ehitusseadus, mis kehtis kuni 31. detsembrini 2002. Alates 1. jaanuarist 2003 kehtib planeerimisseadus. Harju maakonna arengustrateegia koostamisega alustati 1995. aasta märtsis, kui maavanema käskkirjaga moodustati esimene töögrupp. Oma jõudude ja oskustega juhtis "Harju maakonnaplaneeringu I etapi" koostamist arengu- ja planeeringuosakond. Planeering koostati strateegilise planeerimise põhimõtetest lähtuvalt, kasutades Kanada Linnaplaneerimise Instituudi poolt Eestisse toodud metoodikat.


Maakonnaplaneeringu koostamisel osales ligi 400 inimest. Kuna planeerimisprotsessi haarati kaasa kohalikud omavalitsused nende esindajate kaudu ja erinevad huvigrupid, siis peaks koostatud planeering olema üks kokkulepetest, mis võimaldab suunata Harjumaa arengut nii, et see vastab ka enamuse Harjumaa elanike huvidele. Laialdane kaasatus peaks tagama maakonna arengu seisukohalt oluliste otsuste langetamise kõrgema taseme nii omavalitsustes, maavalitsuses kui ka teistes riigiasutustes. Kehtestatud dokument peaks aitama hinnata planeerimisalaste ettepanekute kvaliteeti, vastuvõetavate otsuste mõju kogu regiooni arengule tervikuna ja tagama nii maavalitsuse kui ka omavalitsuste ning maavalitsuse osakondade vahelise parema koostöö ja otsuste koordineerituse.


Kehtestatud planeering on üks vaheetappidest pidevalt jätkuvas planeeringu protsessis. Vastavalt aja nõuetele ning vajadustele on sellesse planeeringusse võimalik ja vajalik sisse viia muudatusi, sõlmides uusi kokkuleppeid kõigil tasanditel ja kõigi osapoolte vahel. Ootame kõigi aktiivset kaasalöömist selles protsessis.

Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

 

Dokumendid:

 Harjumaa asend Läänemere idarannikul.png

(PNG, 1 MB)

 Harju maakonnaplaneering_I etapp_seletuskiri.pdf

(PDF, 2 MB)

 Kaart_keskkond_looduskaitse.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_keskkond_reostusobjektid.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_kultuurimalestised.pdf

(PDF, 5 MB)

 Kaart_teed_tiheasustus.pdf

(PDF, 927 KB)

 Kaart_tehniline_infratsruktuur.pdf

(PDF, 5 MB)

 Skeem1_Harju maakonna elanike arv ja tihedus.png

(PNG, 6 MB)

 Skeem2_Haridus.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem3_kultuuriasutused Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem4_spordirajatised.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem5_tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem6_jõustruktuurid Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem7_turismiasutused ja sadamad Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 Skeem_Harju maakonna maavarad.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem_koostööpiirkonnad Harjumaal.png

(PNG, 1 MB)

 Skeem_tõmbekeskused Harjumaal.png

(PNG, 2 MB)

 

Maakonna planeering 2030+

Heakskiitmiseks esitatavad dokumendid
 
Planeeringu materjalid:
 
 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine ja avalikustamine

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07 – 22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad käesolevalt veebilehelt. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses ning maakonna kohalikes omavalitustes tööpäeviti tööajal.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • Harju maakond, sh Tallinn - 12.09.2016 kell 14.00 Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
  • Ida-Harjumaa  - 12.09.2016 kell 18.00  Kose Kultuurikeskuses (Hariduse tn 2, Kose alevik).
  • Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila linn)


Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22. augustini 2016 aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

Planeeringu materjalid:
Planeeringu tekstiline osa
Joonis "Asustuse suunamine"
Joonis "Tehnilised võrgustikud"
Joonis "Ruumilised väärtused"
Ruumilise arengu analüüs
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ elluviimise kava
KSH aruande eelnõu

Kooskõlastuste koondtabel

___________________

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine

 

Kooskõlastamise tulemusel täiendatud materjalid seisuga 13.05.2016

Kooskõlastamisele saadetavad materjalid (täiendatud avalikustamise ja koostöö tulemuste alusel)

Planeeringu tekstiline osa (13.05.2016 seisuga)

Joonis "Asustuse suunamine" (20.05.2016 seisuga, täpsustatud Keila valla osas Keila Vallavalitsuse märkuse alusel)

Joonis "Tehnilised võrgustikud" (13.05.2016 seisuga)

Joonis "Ruumilised väärtused" (20.05.2016 seisuga, täpsustatud Keila valla osas Keila Vallavalitsuse märkuse alusel)

Ruumilise arengu analüüs

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ elluviimise kava (13.05.2016 seisuga)

KSH aruande eelnõu

___________________

Kooskõlastamisele saadetavad materjalid (täiendatud avalikustamise ja koostöö tulemuste alusel)

Planeeringu tekstiline osa

Joonis "Asustuse suunamine"

Joonis "Tehnilised võrgustikud"

Joonis "Ruumilised väärtused"

Ruumilise arengu analüüs

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ elluviimise kava

KSH aruande eelnõu

___________________

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalikustamine

Harju maakonnplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 3.-10. juunini ja

avalikud arutelud toimuvad:
• 16. juunil algusega kell 15 Harju Maavalitsuse III korruse saalis (Roosikrantsi 12, Tallinn)
• 16. juunil algusega kell 18 Kose Gümnaasiumi aulas (Pikk 12, Kose alevik)
• 17. juunil algusega kell 18 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila)

Avalikustatavad materjalid:

Planeeringu tekstiline osa

Joonis "Asustuse suunamine"

Joonis "Tehnilised võrgustikud"

Joonis "Ruumilised väärtused"

Ruumilise arengu analüüs

 

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 "Maakonnaplaneeringute algatamine" Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse lisaga on kinnitatud ka lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks.

 

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering, mille peamine eesmärk on riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide omavaheline kooskõlastamine ning sisendi andmine kohaliku tasandi planeeringute koostamiseks. Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem.

Harju maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Harju Maavalitsuse kodulehel ja Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööajal.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, info@mv.harju.ee). Planeeringu korraldusega seotud küsimused – arengutalituse peaspetsialist Alan Rood (tel 611 8789, alan.rood@mv.harju.ee). Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, hendrikson@hendrikson.ee).

___________________

KSH programm (heaks kiidetud)

Avalikustamise esitlus

Harju maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalik väljapanek toimub 21. aprillist kuni 5. maini 2014

Harju maakonnaplaneering 2030+ lähteseisukohad

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering, mille peamine eesmärk on riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide omavaheline kooskõlastamine. 

 

Piiriülest keskkonnamõju, mis tooks kaasa vajaduse riigipiiriülesteks konsultatsioonideks, planeeringu üldistusastmest tulenevalt eeldatavalt ei kaasne.

 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamisel kohustuslik KSH läbiviimine. Tulenevalt KeHJS § 2 lõikest 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks keskkonnakaalutluste arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Sealhulgas peavad planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija KSH oluliseks eesmärgiks keskkonna-, sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike kaalutluste vahel tasakaalustatud planeeringu kujundamise toetamist.

 

Harju maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 21. aprillist 5. maini 2014 Harju Maavalitsuse veebilehel, Harju Maavalitsuse infolauas, Kuusalu ja Kose Vallavalitsustes ning Keila Linnavalitsuses tööaegadel.


Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 5. maini 2014 posti teel (Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn) või elektrooniliselt info@harju.maavalitsus.ee

 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:


• 13.05.2014 kell 15.00 – Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu alevik)
• 13.05.2014 kell 18.00 – Kose Kultuurikeskuses (Hariduse 2, Kose alevik)
• 14.05.2014 kell 14.00 – Harju Maavalitsuse III korruse saalis (Roosikrantsi 12, Tallinn)
• 14.05.2014 kell 18.00 – Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila) 

 

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; info@mv.harju.ee. Planeeringu korraldusega seotud küsimused - arengutalituse peaspetsialist Alan Rood (tel 6118789; alan.rood@harju.maavalitsus.ee).


Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; hendrikson@hendrikson.ee. KSH programmiga seotud küsimused – KSH ekspert Tiit Oidjärv (tel 6177693; tiit@hendrikson.ee)). KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.

__________

Vabariigi Valitsus algatas oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõikides maakondades maakonnaplaneeringu koostamise. Tulenevalt PlanS § 7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Juhtudel, kui üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta maakonnaplaneeringus sätestatut, on maakonnaplaneering ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonist ja arengusuundadest, planeerimisseaduses toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas Harju maavanem oma 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 2 on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik ning hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata.

 

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamist korraldab Harju Maavalitsus. Planeeringualaks on kogu Harju maakonna territoorium. Planeeringu kehtestab Harju maavanem. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja selgub hanke käigus.

 

Täpsemat infot planeeringu kohta on võimalik saada Harju Mavalitsuse arengutalitsusest (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööpäevadel E-N kl 8.15-17.00 ja R kl 8.15-15.45, tel 611 8789, e-post alan.rood@harju.maavalitsus.ee.

Dokumendid:

Maakonnaplaneeringute algatamine

Harju maakonnaplaneeringu KSH algatamine

Harju maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Riigihanke valjakuulutamine ja hindamiskomisjoni moodustamine

KORRALDUSE Lisa 1 (RIIGIHANKE DOKUMENT)

 

TEEMAPLANEERINGUD