Hiiu maakonnaplaneering

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta. Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne arusaam eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve.

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna territooriumi üldistatud ruumiline käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide määratlemine.

Maakonnaplaneeringu juurde kuuluvad kaardid on suure üldistusastmega, kus näidatakse ära olulisemate infrastruktuuri elementide vajadus ning maakonna territooriumi kasutamise üldised tingimused.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele.

Hiiu maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema 06.06.2001 korraldusega nr 354.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Strateegilised infrastruktuurid"

Joonis "Looduskeskkond"

Joonis "Põhjaveekaitse"

Joonis "Majanduse areng"

Joonis "Tehniline infrastruktuur"

Joonis "Sotsiaalne infrastruktuur"

Joonis "Funktsionaalne tsoneerimine"