Kehtiv maakonnaplaneering (2001)

Hiiu maakonna maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema 06.06.2001 korraldusega nr 354.

Planeering 2030+

Planeeringu koostajaks on Hiiu Maavalitsus, Artes Terrae OÜ ja Skepast&Puhkim AS., planeeringu kehtestab Hiiu Maavanem, Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Skepast&Puhkim AS.

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 17.06-31.07.2016.
Hiiu maavanem võttis 09.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/109  vastu Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu.
 
Seotud failid: