Kehtiv maakonnaplaneering 2030+

Järva maavanema korralduse 12.12.2017 nr 1-1/17/329 Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu seletuskiri

Joonis 1 Põhijoonis

Joonis 2 Elukeskkondlikud väärtused

Joonis 3 Majandus-ja looduskeskkondlikud väärtused

Joonis 4 Transport ja teed

Joonis 5 Tehniline taristu

Lisa 1 Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne

Lisa 1 Järvamaal elavate ja töötavate inimeste tööränne elu-ja töökoha kantide järgi

Lisa 2 Järva maakonnas elavate ja töötavate inimeste töörände arvutustabel

Lisa 3 Teenuste kättesaadavus

Lisa 4 Jalg- ja jalgrattateed

Lisa 5 Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks

Lisa 2 Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega teelõigud ning vaatetornid ja vaatekohad

Lisa 3 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Lisa 2 Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

Lisa 3 Avalikustamise materjalid

Keskkonnaameti otsus keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise kohta

Lisa 4 Järvamaa maakonnaplaneeringu tegevuskava

 

Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

"Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 -183,0"

 

Koondjoonis

Planeeringu põhijoonis 1: Mäeküla möödasõit Käsukonna möödasõit

Planeeringu põhijoonis 2: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus Adavere Möödasõit

Planeeringu põhijoonis 3: Põltsamaa (Puhu ristmiku) möödasõit  Kaliküla lõik Neanurme-Tõrenurme õgvendus

Planeeringu põhijoonis 4: Pikknurme õgvendus Puurmani (Altnurga) õgvendus Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt)

Planeeringu põhijoonis 5: Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt) Kärevere möödasõit Tähtvere valla lõik

Planeeringu põhijoonis 6: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus (osaliselt); võimalik Imavere möödasõit teel nr 49

Tallinna ringkonnakohtu otsus nr 3-12-2696 

 

Kuni 12.12.2017 kehtinud Järvamaa maakonnaplaneering

 

Kaardid:

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

·         Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" seletuskiri 2002

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud" seletuskiri 2002

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" Lisa 2 „Järvamaa roheline võrgustik" seletuskiri 2002

 

KAARDID:

·         Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

·         Rohevõrku toetavad ja välistavad objektid

·         Rohelise võrgustiku ülevaate kaart

·         Järvamaa väärtuslikud maastikud

 

Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Järvamaa jalgrattateede võrgustik"

·         Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Järvamaa jalgrattateede võrgustik" seletuskiri

·         KAART Järvamaa jalgrattateed

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Järva maakonna sotsiaalne infrastruktuur

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 seletuskiri

Teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" põhikaart

 

LISAD:

1. Ankeedid „Informatsioon sotsiaalse infrastruktuuri objektide asukoha kohta kandis". Täidetud kohalikes omavalitsustes aprillis, mais 2006.a.

2. Ankeedid „Teenuste üldiseloomustus ja kättesaadavus kantides". Täidetud omavalitsuste juhtidega läbi viidud intervjuude käigus juunis, juulis 2006.a.

3. Kliimask, J. Järvamaa kantide rahvastikusuundumused ja varustatus teenustega. Lepinguline töö. Paide/Tartu/ 2006.

4. Kliimask, J. Järvamaa kantide üldiseloomustus, kanditüübid, õpilaste kooliränne ja probleemsed kandid. Lepinguline töö. Tartu 2007.

5. Järvamaa sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu analüüsid. Lepinguline töö. AS Regio. Tartu 2007.