Jõgeva Maavalitsus teatab, et Jõgeva maavanema 01.12.2017 korraldusega nr 1-1/2017/305 kehtestati Jõgeva maakonnaplaneering praeguse Jõgeva maakonna territooriumil.

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades põhjusel, et maakondade ruumiline planeerimine on vaja viia kogu riigis ühtsetele alustele, arvestades riigi huvisid.

 

Maakonnaplaneering (kehtestatud 01.12.2017)

Jõgeva maavanema 01.12.2017 korraldus nr 1-1/2017/305 "Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestamine"

 

JÕGEVA MAAKONNAPLANEERING 2030+

Joonis 1 "Põhijoonis"

Joonis 2 "Ruumilised väärtused ja piirangud"

Joonis 2a "Elukeskkonna väärtused"

Joonis 2b "Majanduskeskkonna väärtused"

Joonis 3 "Transport ja teed"

Joonis 4 "Tehniline taristu"

Maakonnaplaneeringu lisad: 

 1. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1 Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koos lisadega

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 1 ja lisa 2

Aruande lisa 2 Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

Aruande lisa 3 Jõgeva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise materjalid

2. Jõgeva maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

Lisa Teenuste kättesaadavuse joonis

3. Maardlate kategooriateks jagamine

4. Kaitseliidu lasketiiru asukoha valiku analüüs

600 meetri lasketiiru võimalike asukohtade kriteeriumite andmed

Joonised "Piirangud 1" ja "Piirangud 2"

5. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0"

6. Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

7. Lähteseisukohad Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks

8. Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

Jõgeva maakonnaplaneeringu menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda paberkandjal Jõgeva Maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45).

 

 

Maakonnaplaneering (kehtiv kuni 01.12.2017)

Jõgeva maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema 23.04.1999 korraldusega nr 69.