Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

 

Järelevalve teostajale esitatud maakonnaplaneering

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades. Lääne-Viru maavanem algatas 30.07.2013 korraldusega nr 1-1/2013/543 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu maakonna maismaa osa ning vajadusel vaadeldakse planeeritava mõjusid merealale.

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. Lääne-Viru maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks maavarad, sadamad ja logistika, sotsiaalne infrastruktuur. Samuti maakonna toimepiirkonnad, maakondliku tähtsusega taristute asukohad ja nende koridorid. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Tugi-toimepiirkonnad, ühendused ja taristu" 

Joonis 2 "Väärtused, konfliktid, riigikaitse"

Joonis 3 "Kergliiklusteed ja puhkealad" 

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1 Maakonna ruumilise arengu analüüs

Lisa 2 Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ tegevuskava

Lisa 3 Väärtuslike maastike kirjeldused

Lisa 4 Lääne-Viru maakonna väärtuslike maastike eksperthinnang

           Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

Lisa 5 Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

Lisa 6 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" uuring

             Uuringu seletuskiri

             Joonis 1 "Uuringu koondjoonis"

             Joonis 2 "Hinnanguline liiklussagedus võrdluses sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringuga"

             Joonis 3 "Jalgratturite arv lähtudes maanteede liiklussagedusest"

Lisa 7 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

Lisa 8 Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

Lisa 9 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 10 Olemasolev olukord - Joonis "Kaitsealad, taristu, maardlad"

Lisa 11 Kooskõlastuste koondtabel 

 

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldus

Vastuvõtmise korraldus

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014

Toimepiirkondade määramise raport