Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

Seletuskiri

Joonis 1- Tugi-toimepiirkonnad, ühendused, taristu 

Joonis 2- Väärtused, konfliktid, riigikaitse

Joonis 3 - Kergliiklusteed ja puhkealad 

KSH aruanne

LISAD

LISA 1: Maakonna ruumilise arengu analüüs

LISA 2: Elluviimiskava

LISA 3: Väärtuslike maastike kirjeldused

LISA 4: Lääne-Viru maastike eksperthinnang

              Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

LISA 5: Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

LISA 6: Lääne-Viru teemaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" uuring

             Tekstiline osa

             Joonis 1 - Uuringgu koondjoonis

             Joonis 2 -Sotsiaalne infrastruktuur

             Joonis 3 - Liiklussagedus

LISA 7: KSH aruanne koos lisadega

LISA 8: Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

LISA 9: Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

LISA 10  Olemasolev olukord  - Joonis: kaitsealad, maardlad, taristu

LISA 11: Kooskõlastuste koondtabel 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014 

Raport - Toimepiirkondade määramine 

 

Maakonnaplaneeringu KSH programm

24. aprillist kuni 8. maini 2014 toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ KSH avalik arutelu toimus 13. mail 2014. a Lääne-Viru Maavalitsuses.

 

Heakskiidetud KSH programm
Koondtabel_keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule esitatud seisukohad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+ on kehtestatud 29. mail 2000. a maavanema korraldusega nr. 134.

Seletuskiri

Joonised:

Looduskeskkond

Tehniline infrastruktuur

 

Lääne-Virumaa maakonna rannikuala

Maakonnaplaneering annab üldised suunised omavalitsuste üldplaneeringute  ja detailplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse maakondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

I - Analüüsiskeemid

Joonis I-1 Asukoha skeem reljeefikaardil

Joonis I-2 Aluspõhja avamusalad aluspõhja reljeefil

Joonis I-3 Pinnakate

Joonis I-4 Põllumaa ja maaparandus

Joonis I-5 Väärtuslikud maastikud

Joonis I-6 Rohevõrgustik

II - Planeeringulahendus

Joonis II-1 Põhijoonis

Joonis II-2 Detailalad

Joonis II-3 Eisma küla detailplaneeringu koostamise kohustusega ala

Joonis II-4 Tuuleenergia tootmiseks sobilikud alad

Joonis II-5 Puhkekeskused

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" asustuse arengualade tegevusplaanide koostamine