Kehtiv maakonnaplaneering 

Asustus

Ettevõtlus
Haridus
Kalandus
Kirikud, kogudused
Kirjandus
Kultuur
Läänemaa hetkeseis ja arenguvõimalused
Loodusressurss
Muinsuskaitse
Päästeteenistus
Põllumajandus
Seletuskirja joonis1. Eesti rahvastik ja linnas + joonis 2. Lääne maakonna kujunemine
Seletuskirja joonis 3. Läänemaa rahvastik. Lääne maakonna planeering
Seletuskirja joonis 4. Asustus ja tõmbekeskused
Seletuskirja joonis 5. Sadamad ja kalandus
Seletuskirja joonis 6. Bussiliiklus
Seletuskirja joonis 7. Postiside ja telekommunikatsioonid
Seletuskirja joonis 8. Haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutused
Seletuskirja joonis 9. Kultuur ja sport
Seletuskirja joonis 10. Kirikud, palvemajad ja kalmistud
Sissejuhatus
Sisukord
Sotsiaalhoolekanne. Tervishoid
Tehniline infrastruktuur
Telekommunikatsioon
Tiitel
Turism
Välissuhted

Maakonnaplaneeringu põhikaardid

Teemakaart 1
Teemakaart 2
Teemakaart 3
Teemakaart 4

 

Maakonnaplaneering 2030+

Maavalitsus esitab KSH aruande Keskkonnaametile ning maakonnaplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalve tegemiseks. 

Lääne maakonnaplaneering 2030+ - seletuskiri

Asustuse suunamine – joonis

Ruumilised väärtused – joonis

Lisa 1 – Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 2 – Lääne maakonna arengustreteegia 2020 + (ruumilise arengu analüüs)

Lisa 3 – KSH aruanne

Lisa 4 – Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud 2005)

Lisa 5 – Tuuleenergeetika (kehtestatud 2005)

Lisa 7 Maakonnaplaneeringu elluviimisekava

Avaliku väljapaneku tulemuste koondtabel

________________________________________________________

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne maavanem võttis 30.08.2016 korraldusega 1-1/16/127 vastu Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega on võimalik tutvuda 13. septembrist – 11. oktoobrini 2016 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu) ja Lihula vallavalitsuses (Jaama 1, Lihula) või Lääne maavalitsuse veebilehel https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 15.00 Lääne maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

Planeeringu ja KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada avaliku väljapaneku kestel (13. september – 11. oktoober) aadressil Lääne maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile:info@laane.maavalitsus.ee.

Lääne maakonnaplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne

Lisa 7.1 Asustuse suunamine

Lisa 7.2 Ruumilised väärtused

Kooskõlastuste koondtabel

Vastuvõtmise 30.08.2016 korraldus

30.08.2016 korralduse muutmine

______________________________________________________

Lääne maakonnaplaneering on saadetud kooskõlastamiseks

03.06.2016

Lääne Maavalitsus esitas 06.06.2016 Lääne maakonna planeeringu kooskõlastamiseks maakonna kohalikele omavalitsustele, naabermaavalitsustele, riigiametitele ja ministeeriumidele.

Kooskõlastamiseks saadetud maakonnaplaneeringu materjalid: 

Lääne maakonnaplaneeringu seletuskiri

Joonis - asustuse suunamine

Joonis - ruumilised väärtused

Lääne maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõu

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ elliviimise kava

________________________________________________________

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

14.03.2016

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine" ning Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse lisaga on kinnitatud lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks.

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering. Planeeringul on kaks peamist eesmärki, esiteks maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, teiseks, riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide omavaheline tasakaalustamine. Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ (https://laane.maavalitsus.ee/strateegia), mis juhindub Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse nr 337 p.5 lisast.

Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem. Täpsem info koostatava maakonnaplaneeringu kohta on leitav Lääne Maavalitsuse kodulehelt https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503; info@laane.maavalitsus.ee).

Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu), kontaktisik Kairi Mänd (kairi@hendrikson.ee, tel 617 7694).

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda 14.-28. märtsini 2016 Lääne Maavalitsuse veebilehel https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering või Lääne Maavalitsuses tööaegadel.

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 28. märtsini 2016 posti teel (Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu) või elektrooniliselt info@laane.maavalitsus.ee.

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 1. aprillil 2016 kell 14.00 Lääne Maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

Täiendav info planeeringu kohta: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel (tel 472 5616 või grete.kindel@laane.maavalitsus.ee).

Lääne maakonnaplaneeringu asutuste suunamise tugiplaan

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri

Lääne maakonnaplaneeringu ruumiliste väärtuste tugiplaan

________________________________________________________

Lääne maakonnaplaneeringu heakskiidetud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm

13. oktoobril toimus Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni istung, kus otsustati, et koostamisel olevates Saare ja Lääne maakonnaplaneeringutes käsitletakse teadaolevaid püsiühenduse maismaale ulatuvaid asukohti. Tulenevalt sellest, seatakse maakonnaplaneeringutes põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks, mis arvestavad perspektiivse vajadusega püsiühenduse rajamiseks. Maakonnaplaneeringute jätkutegevusena koostatakse arenguvajaduste täpsustamisel riigi eriplaneering, mille raames teostatakse asukohavalik ning määratakse püsiühenduse täpne asukoht Saare ja Lääne maakonna piirnevas sisemeres.

Tulenevalt eelnevast infost on Lääne maakonnaplaneeringu KSH programmi täiendatud ning sellest on teavitatud ka Hanila Vallavalitsust.

Keskkonnaamet on tutvunud Lääne maakonnaplaneeringu KSH programmiga ning 30.10.2015 otsusega nr 6-8/15/23808-2 kiideti see heaks.

Täiendatud Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

________________________________________________________

Lääne maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  ning Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Lääne maavanema 20.06.2014 korraldusega nr 1-1/2014/101.

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering. Planeeringul on kaks peamist eesmärki, esiteks maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, teiseks, riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste  ning  huvide  omavaheline  tasakaalustamine. Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ (https://laane.maavalitsus.ee/strateegia), mis juhindub Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse nr 337 p. 5 lisast.

Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem. Täpsem info koostatava maakonnaplaneeringu kohta on leitav Lääne Maavalitsuse kodulehelt https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamisel kohustuslik KSH läbiviimine. Tulenevalt KeHJS § 2 lõikest 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks keskkonnakaalutluste arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Sealhulgas peavad planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija KSH oluliseks eesmärgiks keskkonna, sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike kaalutluste vahel tasakaalustatud planeeringu kujundamise toetamist.

Tulenevalt planeeringu üldistusastmest, siis eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju, mis tooks kaasa vajaduse riigipiiriülesteks konsultatsioonideks, ei kaasne.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503; info@laane.maavalitsus.ee).

Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu), kontaktisik Kairi Mänd (kairi@hendrikson.ee, tel 6177694).

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon.

KSH programmiga on võimalik tutvuda 31. augustist  14. septembrini 2015 Lääne Maavalitsuse veebilehel https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering või Lääne Maavalitsuses tööaegadel.

KSH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 14. septembrini 2015 posti teel (Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu) või elektrooniliselt info@laane.maavalitsus.ee.

 

Lääne maakonnaplaneeringu KSH programmi avalik arutelu toimub 22. septembril 2015 kell 13.00 Lääne Maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

Täiendav info planeeringu kohta: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel (tel 472 5616 või grete.kindel@laane.maavalitsus.ee).

______________________________________________________________________

Maakonnaplaneeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013. a korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades. Uute maakonnaplaneeringute koostamise eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Lääne maakonnaplaneeringu alaks on kogu Lääne maakonna territoorium. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi poolt kokku pandud maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest.

 

Planeerimisseadusest tulenevalt on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna üldplaneeringute koostamise aluseks. Juhtudel kui kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks.

 

Lääne maavanem algatas Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 20.06.2014. a korraldusega nr 101. KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames hinnatakse planeeringu elluviimise mõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale.

 

Lääne maakonnaplaneeringut koostab ja selle KSH koostamist korraldas Lääne Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestab Lääne maavanem. KSH koostaja selgub hanke käigus.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Lähteseisukohad
Maakonnaplaneeringute algatamise korraldus
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Lääne maakonnaplaneeringu KSH programm
Lääne maakonnaplaneeringu tugiplaan
Lääne maakonnaplaneeringu toimepiirkondade skeem