Hea veebilehe külastaja!

Maavalitsus.ee leht on pideval täiendamisel, püüame kõik vajalikud materjalid üleslaadida esimesel võimalusel. Kui Te ei leia uuelt veebilehelt vajalikku informatsiooni, palume pöörduda otse vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole, kontaktid leiate altpoolt:

 

Harjumaa

   

Loona Kangur

Loona.Kangur@fin.ee

7 155 803

Alan Rood

Alan.Rood@fin.ee

7 155 805

Helen Madison

Helen.Madison@fin.ee

7 155 802

Hiiumaa

   

Urve Pill

Urve.Pill@fin.ee

7 155 811

Ida- Virumaa

   

Tiit Toos

Tiit.Toos@fin.ee

7 155 813

Jõgevamaa

   

Janika Merisalu

Janika.Merisalu@fin.ee

7 155 823

Järvamaa

   

Anne Karjus

Anne.Karjus@fin.ee

7 155 895

Läänemaa

   

Grete Kindel

Grete.Kindel@fin.ee

7 155 844

Urve Pill

Urve.Pill@fin.ee

7 155 811

Lääne- Virumaa

   

Jaan Kangur

Jaan.Kangur@fin.ee

7 155 851

Põlvamaa

   

Marika Saks

Marika.Saks@fin.ee

7 155 862

Pärnumaa

   

Raine Viitas

Raine.Viitas@fin.ee

7 155 865

Raplamaa

   

Aire Müürsepp

Aire.Muursepp@fin.ee

7 155 872

Saaremaa

   

Piret Kivi

Piret.Kivi@fin.ee

7 155 871

Tartumaa

   

Peep Männiksaar

Peep.Manniksaar@fin.ee

7 155 881

Margus Hendrikson

Margus.Hendrikson@fin.ee

7 155 885

Valgamaa

   

Kaire Jaanus

Kaire.Jaanus@fin.ee

7 155 887

Viljandimaa

   

Tiia Kallas

Tiia.Kallas@fin.ee

7 155 892

Võrumaa

   

Ülle Luuk

Ylle.Luuk@fin.ee

7 155 835

  Maakonnaplaneeringu vaatamiseks vali menüüst maakond.

Maakonnaplaneeringu koostamist reguleerib planeerimisseaduse 5. peatükk.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringu võib koostada nii maismaa kui ka avalike veekogude kohta, välja arvatud sise- ja territoriaalmere kohta. Kehtestatud maakonnaplaneeringuga antakse suunised kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamiseks.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium.

 

Planeerimisseaduse § 56 lõike 1 kohaselt on maakonnaplaneeringu ülesanded:

1) tasakaalustatud ja kestliku asustuse, sealhulgas keskuste võrgustiku toimimist ja rahvastiku paiknemist suunavate oluliste tingimuste määramine ja keskuste planeerimise põhimõtete määratlemine;
 2) transpordivõrgustiku ja muu taristu, sealhulgas riigimaanteede, avaliku raudtee, veeteede, lennuväljade ja sadamate võimaliku asukoha määramine;
 3) regionaalse tähtsusega jäätmekäitluskohtade, sealhulgas prügilate võimaliku asukoha määramine;
 4) avalike veekogude kasutamise üldiste põhimõtete määramine;
 5) maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määramine;
 6) kultuuripärandi säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 7) väärtuslike põllumajandusmaade, maastike ja looduskoosluste säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 8) oluliste puhke- ja virgestusalade ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;
 9) rohevõrgustiku toimimise tagamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 10) riigikaitseliste alade ja nende mõjualade paiknemise ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;
 11) üldplaneeringu koostamiseks suuniste andmine;
 12) muude üleriigilisest planeeringust tulenevate või käesolevas lõikes nimetatud teemadega seonduvate ülesannete lahendamine.

 

Maakonnaplaneeringus lahendavate ülesannete otsustamisel lähtutakse maakonna ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärkidest.