Maakonnaplaneeringute vaatamiseks vali menüüst planeeringu maakond 

Planeerimisseaduse* §2 punkti 2 alusel on maakonnaplaneeringu eesmärgiks maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine.

Planeerimisseaduse § 7 lg 4 kohaselt on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele.

Planeerimisseaduse § 28 lg 2 punktist 3 tulenevalt tagatakse kehtestatud üldplaneeringuga ja detailplaneeringuga tutvumine vastavas kohalikus omavalitsuses.

Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust.