12.02.18

Pärnu maakonnaplaneering 2030+

 

Järelevalve teostajale esitatud maakonnaplaneering

Pärnu maakonnaplaneering on vastu võetud Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809. Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 06.09-05.10.2016. Avalik arutelu toimus 25.10.2016 Pärnu Maavalitsuses. Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid viis isikut. Ettepanekud ja vastuväited puudutasid eelkõige seletuskirja ja jooniste täpsustamist, planeeringuga käsitletavaid teemasid ja seatud tingimusi. Ühe vastuväiteid esitanud isiku osas kokkulepet ei saavutatud.  

 

Keskkonnaamet kiitis maakonnaplaneeringu KSH aruande heaks 1.12.2016. Pärnu Maavalitsus edastas 8.12.2016 planeeringu koos lahendamata vastuväidetega planeeringujärelevalveks Rahandusministeeriumile.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Strateegiaplaan

Joonis 2. Looduskeskkond

Joonis 3. Tehniline taristu

Joonis 4. Asustus

 

 Planeeringu lisad:

Lisa 1. Pärnu maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 2. Pärnu maakonna ruumilise arengu analüüs

Lisa 3. Pärnumaa väärtuslikud maastikud

Lisa 4. Pärnumaa maavarad

Lisa 5. KSH aruanne

Lisa 1.

Lisa 2.

Maakonnaplaneeringu kooskõlastamised

 

 

 

 

Toimetaja: KAIRE JAANUS