Järelvalvesse esitatud maakonnaplaneering 2030+

1. Maakonnaplaneeringu seletuskiri

2. Maakonnaplaneeringu joonised

Lisad:

_____________________________________________________________________________

20.04.2016

Pärnu maakonna planeering on esitatud kooskõlastamiseks maakonna kohalikele omavalitsustele, naabermaavalitsustele, riigiametitele ja ministeeriumidele.
 
Planeering koosneb:
 

1. Seletuskiri

2. Joonised

 
Lisad:

______________________________________________________________________________

21.03.2016

Valminud on Pärnu maakonna planeeringu eskiislahendus

Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 21.12.1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+. Arvestatud on teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. 

Olulisemad teemad, mida planeeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. 

Planeeringuga on seatud asustuse suunamise tingimused ja edasise planeerimise üldised põhimõtted. Planeering on aluseks üldplaneeringute ja muude arengudokumentide koostamisele.

Maakonnaplaneeringut koostatakse koostöös maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutustega ja  huvitatud osapooltega.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda 21.märts kuni 06. aprill 2016. 

 

Eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad järgmiselt: 

- 28.03.2016 kell 14.00 Vändra kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra); 

- 29.03.2016 kell 12.00 Tõstamaa rahvamajas (Varbla mnt 3, Tõstamaa); 

- 30.03.2016 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme);

- 04.04.2016 kell 14.00 Pärnu maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);

- 05.04.2016 kell 14.00 Halinga vallamajas (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi);

- 06.04.2016 kell 14.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla tn 4, Häädemeeste alevik). 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 8.aprilliks 2016 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, info@parnu.maavalitsus.ee). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. 

Täiendav info Pärnu Maavalitsusest Tiiu Pärn, tel 4479762, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee, Raine Viitas tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee.  

 

Planeeringumaterjalid

Joonised:

Lisad: 

______________________________________________________________________________

5.08.2014

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon 15.07.2014 kirjaga nr PV 6-8/14/14997-2  kiitis heaks Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. 

_____________________________________________________________________________

29.05.2014

Pärnu maakonna planeeringulähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmiavalikustamine

Maakonnaplaneeringu eesmärk on ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades piirkondlikke eripärasid, vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele (kättesaadav:http://eesti2030.wordpress.com/ ). Uue maakonnaplaneeringu koostamise kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Pärnu maavanem 29.07.2013 korraldusega nr 399.

 

Planeeringulähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 31.05.2014-16.06.2014 tööajal Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnus) või elektroonselt Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-planeering

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu toimub 17.06.2014 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse teise korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnus).

 

Pärnu maakonna planeering koostatakse koostöös ministeeriumide, riigiametite, maakonna kohalike omavalitsuste ning teiste asjaomaste asutustega, keda loetakse planeeringu koostamisel huvitatud osapoolteks.

Planeeringu koostaja ning KSH läbiviimise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Tiiu Pärn, 447 9761,tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee).

KSH koostaja on Kobras AS (kontaktisik Gerli Kull, 730 0310, gerli@kobras.ee).

Planeeringu kehtestajaks on Pärnu Maavanem.

Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene mõju mõnele naaberriigile.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 16. juunini 2014 Pärnu Maavalitsuse aadressil Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-post aadressil info@parnu.maavalitsus.ee.

 

Pärnu maakonna planeeringu lähteseisukohtade ja (KSH) programmi avaliku väljapaneku materjalid:

 

Lähteseisukohad

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduses nimetatud lähteseisukohtadest (kättesaadav: https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf), vastavatest õigusaktidest, sh planeerimisseaduse § 7 lg-s 3 sätestatud maakonnaplaneeringu ülesannetest ning Siseministeeriumi koostatud asjakohastest juhenditest ja metoodikatest (kättesaadavad: https://www.siseministeerium.ee/planeeringud/), sh ka nendest, mis valmivad maakonnaplaneeringu koostamise käigus. Samuti Pärnu maakonna arengustrateegiast „Arengustrateegia Pärnumaa 2030+", kehtestatud maakonnaplaneeringutest ja teemaplaneeringutest ning teistest samaaegselt koostatavatest maakonnaplaneeringutest, sh Rail Balticu planeeringust ja teemaplaneeringutest. Info kehtestatud ja koostamisel olevatest maakonnaplaneeringutest ja teemaplaneeringutest on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel:http://parnu.maavalitsus.ee/et/arendamine-ja-planeerimine.

Maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu Pärnu maakonna maismaa osa ning vajadusel vaadeldakse funktsionaalseid seoseid ja mõjusid merealale. Pärnumaa jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks tehniline taristu, asustuse paiknemine, sotsiaalne taristu, loodusvarade kasutamine. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid. Vastavalt planeerimisseaduse lg-le 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

______________________________________________________________________________

29.07.2013
 
Pärnu maavanem 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 algatas Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. 
 
Pärnu maakonna planeering on kehtestatud 21.12.1998. Kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani teemaplaneeringute kaudu („Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", „Sotsiaalne infrastruktuur" ja „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0").
 
Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet. 
 
Pärnu maakonna planeeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Pärnu maavanemal, planeering peab valmima 2015. aasta lõpuks.
 
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.
 
Täiendavat infot on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-posttiiu.parn@mv.parnu.ee.

 

Pärnu maakonna teemaplaneeringud : 

Kehtivad maakonna teemaplaneeringud