Põlva maakonnaplaneering 2030+ (kehtestatud 18.08.2017)

Maakonnaplaneeringu koostamine 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades.

 

Põlva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja ning koostamise korraldaja oli Põlva maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant oli OÜ Hendrikson&Ko ning keskkonnamõju strateegilist hindamist viis läbi Skepast&Puhkim AS. Maavanem lähtus planeeringu koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest. Maakonnaplaneering valmis 2017. aastal ja kehtestati maavanema 18.08.2017 korraldusega.

 

 

Maakonnaplaneering (kehtiv kuni 18.08.2017)

 

 

Maakonnaplaneeringu 2030+ Lisad

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande lisad:

 

Aruande lisa 1. Põlva maakonnaplaneeringu KSH programm.

Aruande lisa 2. Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine.

Aruande lisa 3. Põlva maakonnas asuvad maardlad seisuga 08.07.2015.

Aruande lisa 4. Põlva maakonnas asuvad kaitsealad seisuga 30.03.2015.

Aruande lisa 5. Põlva maakonnas asuvad hoiualad seisuga 30.03.2015.

Aruande lisa 6. Ametiasutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta.

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad neile.

Aruande lisa 8. KSH aruande avaliku arutelu protokoll.

 

Lisa 2. Ruumilise arengu analüüs 

Lisa 2¹. Ruumilise arengu visioon, põhimõtted ja suundumused

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad 

Lisa 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 

 

 

LISA 5: Kaitseliidu Põlva maleva lasketiiru asukohavaliku analüüs

 

Lisa 6. Tegevuskava