Saare maakonnaplaneering 2030+

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati Saare maakonnaplaneering. Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete määratlemine asustuse, ruumiliste väärtuste ja tehniliste võrgustike valdkondades. Maakonnaplaneeringus kajastatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleseid, maakondlikke ning riigi huvisid. Maakonnaplaneering on üldplaneeringute koostamise alus. Planeering koostatakse perspektiiviga aastani 2030+.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Saare Maavalitsus. Saare maavanema 10. oktoobri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/413 algatati planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ. Saare maakonnaplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.09.2016 kuni 12.10.2016 ja avalik arutelu 21.10.2016. Maakonnaplaneering on edastatud Rahandusministeeriumisse järelevalve teostamiseks.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Asustusstruktuur ja asustuse suunamine

Joonis 2. Ruumilised väärtused

Joonis 3. Tehnilised võrgustikud

 

Planeeringu lisad:

Lisad 1-10. Lisade köide

Lisa 10. KSH aruanne

Lisa 11. Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering

Seletuskiri

Planeeringukaart

Tsoneeringukaart

Olemasoleva olukorra analüüs. Planeeringulahenduse kujunemine. KSH analüüs.