Tartu maakonnaplaneering

Maakonnaplaneeringu eesmärk on Tartumaa ruumilise arengu üldistatud käsitlemine, arvestades tasakaalustatult üleriigilisi, piirkondlikke ja kohalikke huve. Planeeringu ülesanded sätestab planeerimisseadus.

Planeering kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999. a korraldusega nr 1537.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Koondkaart

Piirangute kaart

Spordi- ja kultuuriobjektide kaart