Tartu maakonnaplaneering 2030+

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades. Uute maakonnaplaneeringute koostamise eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Tartu maakonnaplaneeringu alaks on kogu Tartu maakonna territoorium. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi (praeguse Rahandusministeeriumi) poolt kokku pandud maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest.

Planeerimisseadusest tulenevalt on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna üldplaneeringute koostamise aluseks.

Tartu maakonnaplaneering oli avalikul väljapanekul13.02. -16.03.2017.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Toimepiirkondade ja keskuste joonis

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Menetlusdokumendid (AK ehk asutuse siseseks kasutamiseks, sest planeeringu menetlusdokumendid sisaldavad eraelulisi andmeid ega kuulu avaldamisele veebilehel).

Lisa 2. Uuring "Tartu maakonnaplaneering. Asustuse arengu suunamine ja toimepiirkondade määramine"

Lisa 3. Uuring "Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus"

Lisa 4. Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamiseks ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 5. Tartumaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 7. Teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Lisa 8. Teemaplaneering Põhimaantee nr 2 (E 263) km 92,0 - 183,0

Lisa 9. Planeeringu elluviimise tegevuskava