Tartumaa maakonnaplaneering 2030+

 

Riigihalduse ministri 16.07.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/130 kehtestati Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ Tartu maakonnas Nõo, Kambja, Kastre, Luunja valdades, Tartu linnas, Tartu valla ja Peipsiääre valla osadel ning Põlva maakonnas Räpina valla osal.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Põhijoonis"

Joonis 2 "Toimepiirkonnad, teenuskeskused ja asustuse arengualad

 

Maakonnaplaneeringu lisad: 

Lisa 1. Menetlusdokumendid (asutuse siseseks kasutamiseks, sest planeeringu menetlusdokumendid sisaldavad eraelulisi andmeid ega kuulu avaldamisele veebilehel)

Lisa 2. Uuring "Asustuse arengu suunamine ja toimepiirkondade määramine"

Lisa 3. Uuring "Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus"

Lisa 4. Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 5. Tartumaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

Lisa 7. Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 

Seletuskiri

Koondkaart

Lisa 8. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0"

Lisa 9. Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ elluviimise tegevuskava