Planeering kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999. a korraldusega nr 1537.

 

Kehtiv planeering (1999) 

 

 01_tartumaa_maakonnaplaneeringu_tekst.pdf

(PDF, 3 MB)

 02_tartumaa_maakonnaplaneeringu_koondkaart.pdf

(PDF, 3 MB)

 03_tartumaa_maakonnaplaneeringu_piirangute_kaart.pdf

(PDF, 4 MB)

 04_tartumaa_maakonnaplaneeringu_spordi_ja_kultuuriobjektide_kaart.pdf

(PDF, 3 MB)

 

Maakonnaplaneering 2030+

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ avalik väljapanek 13.02– 16.03.2017

 

Lisad

 

Tartu maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. Maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohad on välja töötanud Siseministeerium.

Tartu maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Tartu maavanem (Riia 15, 51010 Tartu, tel 730 5200, e-post info@tartu.maavalitsus.ee).

Maakonnaplaneeringud on riigi ja regiooni tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine.

2012. a augustis kehtestatud üleriigiline planeering „Eesti 2030+" sätestab, et selle elluviimiseks vaadatakse üle maakonnaplaneeringud ja uuendatakse neid, arvestades riigi ruumilise arengu vajadusi ja piirkondlikke eripärasid.

Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 22. veebruarist 3. aprillini 2016. 4. aprillil toimus Tartu Maavalitsuses avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. 

Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja üksikisikud esitasid kokku 88 kirjalikku ettepanekut tiheasumite paiknemise, seletuskirja täiendamise, lennuväljade piirangute kajastamise, kergliiklusteede paiknemise, veeliikluse randumiskohtade, riigikaitseliste alade ja suurõnnetusega ettevõtete kajastamise kohta. Maakonnaplaneeringu eesmärkidega ühilduvad ettepanekuid võetakse planeeringu edasisel koostamisel arvesse.