13.02.18

Viljandi maakonnaplaneering 2030+

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.

Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+") kokku lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade kasutustingimuste määratlemine. Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt välja töötatud lähteseisukohti.
Maakonnaplaneering koostatakse koostöös Viljandimaa kohalike omavalitsuste, naabermaakondade maavanemate, ministeeriumide ja riigiametitega.
Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Viljandi maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldas Viljandi Maavalitsus.

 

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. Asustusstruktuur ja tehnilised võrgustikud

Joonis 2. Ruumilised väärtused

Planeeringu lisad:

Lisa 1. KSH aruanne

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Viljandimaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 5. Viljandimaa väärtuslike maastike register

Lisa 6. Viljandi maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teed

Lisa 7. Viljandi maakonna teede rekonstrueerimise vajadus

Lisa 8. Ühistransport viljandi maakonna kruusakattega teedel

Lisa 9. Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine

Seletuskiri

Põhijoonis

Abja valla joonis

 

Kooskõlastused

Kooskõlastuste tabel

KSH aruanne

Lisad:

Lisa 1. Planeeringualahenduse analüüsijoonis

Lisa 2. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 3. Elektriliini alternatiivsete ehituskulude analüüs

Lisa 4. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatud kõrgepingeliin

Seotud failid:

Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering

KSH eelnõu avalikustamisel

Lähteseisukohad

Algatamise teated

Teavitus piiriülesest tegevusest

Seisukohad KSH programmile

Kehtestamise korraldus

 

Toimetaja: KAIRE JAANUS