Kehtiv maakonnaplaneering (1999)

Viljandi maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema korraldusega 18.03.1999 nr 1104

Maakonnaplaneering 2030+

Maakonnaplaneering järelevalvesse esitamiseks

Planeeringu lisad

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Viljandimaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 5. Viljandimaa väärtuslike maastike register

Lisa 6. Viljandi maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teed

Lisa 7. Viljandi maakonna teede rekonstrueerimise vajadus

Lisa 8. Ühistransport Viljandi maakonna kruusakattega teedel

Lisa 9. Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine

 

KSH aruanne Keskkonnaametile heakskiidu saamiseks

Viljandimaa maakonnaplaneeringu KSH aruanne

Lisa 1. Viljandi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalikust väljapanekust teavitamine

Lisa 2. Viljandi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku arutelu toimumise teated

Lisa 3. Viljandi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande  avaliku arutelu protokoll

Lisa 4. Planeergule ja KSH aruandele avalikul väljapanekul esitatud etttepanekud

 

Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikustamise tulemustest teavitamine

Maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.juuli 2013 korraldusega nr 337 ja selle KSH maavanema korraldusega 04.02.2014 nr 1-1/2014/63.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.september kuni 19.oktoober 2016. aastal. Avalik arutelu toimus 2. novembril 2016.

 

Avaliku väljapaneku jooksul laekus maavalitsusele viis kirja ettepanekutega - ametiasutuselt, kohalikult omavalitsuselt, kodanikeühenduselt ja kodanikelt. Maavanem esitas ettepanekutele kirjalikult oma seisukohad.

 

Esitatud ettepanekud puudutasid riigikaitselisi tingimusi väärtuslikel põllumajandusmaadel, kergliiklusteede ja matkamarsruutide kavandamist, maanteede tehnilise kvaliteedi tõstmist ja elektrituulikute kasutustingimuste määramist.

 

Maaeluministeeriumis on koostamisel väärtuslike põllumajandusmaade kasutamis- ja kaitsetingimuste seadmist käsitlev seaduse eelnõu. Maavanem on seisukohal, et väärtuslikule põllumajandusmaale riigikaitselisteks vajadusteks kasutustingimuste määramine tuleks sätestada välja töötatavas seaduses.

 

Maavanem toetas Võhma linnavolikogu ettepanekut täiendada maakondliku tähtsusega kergliiklusteede võrgustikku  Võhma linna osas ja jäi seisukohale, et kohaliku tähtsusega kergliiklusteede lõikude kavandamisel on otstarbekas lahendada üldplaneeringu kontekstis kogu linna kergliiklusvõrgustik.

 

Maakonnaplneeringu seletuskirja tekstis rõhutatakse täiendavalt heade ja kvaliteetsete ühenduste tagamist Tallinna ja teiste Viljandimaa jaoks oluliste keskustega. Maavanem on seisukohal, et maakonnaplaneeringus on toodud piisavalt põhjendusi maanteede kvaliteedi parendamiseks, mis tagab paremad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks keskustest. Maakonnaplaneeringut on täiendatud võimaliku jalgratta matkamarsruudiga Viljandi – Heimtali – Puiatu – Tohvri – Metsküla – Viljandi. Nimetatud ringmarsruut täiendab maakonna matkamarsruutide võrgustikku ning loob täiendavad võimalused Heimtali, Puiatu ja Soomaa Rahvuspargi vaatamisväärsuste külastamiseks.

 

Arvestades maakonnaplaneeringu üldistustaset, on otstarbekas väiksemate ehitusloakohustuslike elektritootmisrajatiste kavandamine lahendada üksikjuhtumi põhiselt. Maakonnaplaneeringut täiendatakse põhimõttega, et väiketuulikute rajamise tingimused tuleb määrata üldplaneeringuga või detailplaneeringuga.

 

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Viljandimaa maakonnaplaneering võeti vastu Viljandi  maavanema 08.09.2016 korraldusega nr 1-1/16/553 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega.

 

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21. september kuni 19. oktoober 2016. aastal. 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi Maavalitsuses kab 210 Vabaduse plats 2 ja kõikides Viljandimaa kohalike omavalitsuste keskustes alates avalikust väljapanekust kuni  avaliku arutelu läbiviimiseni.

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 2. novembril 2016 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuses Vabaduse plats 6 II korruse saalis.

Planeeringu avaliku väljapaneku kestel (21. september kuni 19. oktoober) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressil Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 Viljandi 71020, või elektronpostiga aadressile: info@viljandi.maavalitsus.ee.

Viljandimaa maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 Viljandi 71020, kontaktisik Anne Karjus, tel 4330422, e-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee

 

Planeeringu lisad

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Viljandimaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 5. Viljandimaa väärtuslike maastike register

Lisa 6. Viljandi maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teed

Lisa 7. Viljandi maakonna teede rekonstrueerimise vajadus

Lisa 8. Ühistransport Viljandi maakonna kruusakattega teedel

Lisa 9. Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine

Maakonnaplaneeringu kooskõlastus

Maakonnaplaneering kooskõlastamiseks

Kooskõlastamise tulemusel täiendatud materjalid seisuga 05.07.2016

Lisa1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine- täiendatud

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava- täiendatud

 

Kooskõlastusele saadetud versioon

Planeeringu lisad

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegiline hindamine, aruanne

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Viljandimaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 5. Viljandimaa väärtuslike maastike register

Lisa 6. Viljandi maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teed

Lisa 7. Viljandi maakonna teede rekonstrueerimise vajadus

Lisa 8. Ühistransport Viljandi maakonna kruusakattega teedel

Lisa 9. Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine


Maakonnaplaneeringu eskiislahendus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm ja algatamise korraldus

Uuringud ja analüüsid