Kehtiv maakonnaplaneering

Võru maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema korraldusega 01.07.2002 nr 1.1-1/120

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

 

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine: 

Maavanema korraldus Võru maakonnaplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise kohta.(12.09.2013 nr 1-1/2013/561).

 

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja lähteseisukohtade eelnõude avalikustamise teade.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi ja planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

 

KSH Programmi heakskiitmine [Laadi alla]

 

Võru maakonnaplaneeringu koostamise eeltööd

 

KSH aruanne Keskkonnaametile heakskiitmiseks

Maakonnaplaneeringu tekst

Joonis. Ruumilised väärtused

Joonis. Asustuse suunamine

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

LISA 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Aruande lisa 1. Võru maakonnaplaneeringu KSH programm

Aruande lisa 2. Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Võru maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Võru maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Võru maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad

Aruande lisa 8. MP ja KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruande ja avaliku arutelu teated

 

LISA 2. Ruumilise arengu analüüs

Ruumilise arengu analüüs

 

LISA 3. Planeeringu lähteseisukohad

Planeeringu lähteseisukohad

 

LISA 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

LISA 5. Teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

Maakonnaplaneeringu kooskõlastused ja maavanema seisukohad Võru Maavalitsuse avalikus dokumendiregistris

Koondtabel

 

Maakonnaplaneering avalikustamiseks

Maakonnaplaneeringu tekst

Joonis. Ruumilised väärtused

Joonis. Asustuse suunamine

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

LISA 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Aruande lisa 1. Võru maakonnaplaneeringu KSH programm

Aruande lisa 2. Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Võru maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Võru maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Võru maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

 

LISA 2. Ruumilise arengu analüüs

Ruumilise arengu analüüs

 

LISA 3. Planeeringu lähteseisukohad

Planeeringu lähteseisukohad

 

LISA 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

LISA 5. Teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

Maakonnaplaneeringu kooskõlastused ja maavanema seisukohad Võru Maavalitsuse avalikus dokumendiregistris

Koondtabel

Maakonnaplaneering kooskõlastamiseks

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1

Keskonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Lisa 5

Teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

 

Maakonnaplaneeringu eskiislahendusele esitatud ettepanekud

 

Järelevalvesse esitatud maakonnaplaneering

Maakonnaplaneeringu tekst

Joonis. Ruumilised väärtused

Joonis. Asustuse suunamine

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

LISA 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Aruande lisa 1. Võru maakonnaplaneeringu KSH programm

Aruande lisa 2. Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Võru maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Võru maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Võru maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad

Aruande lisa 8. MP ja KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruande ja avaliku arutelu teated

LISA 2. Ruumilise arengu analüüs

Ruumilise arengu analüüs

LISA 3. Planeeringu lähteseisukohad

Planeeringu lähteseisukohad

LISA 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

LISA 5. Teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

LISA 6. Tegevuskava